ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ ಯೋಜನೆ• ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರಂದು12 ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ.• 10ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಿನರೈತರಿಗೆ16 ಸಾವಿರಕೋಟಿರೂ. ಬಿಡುಗಡೆ.• ಇದುವರೆಗೂಒಟ್ಟು 2.20 ಲಕ್ಷಕೋಟಿ ನೇರವಾಗಿರೈತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣಜಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.• ಧಾರವಾಡಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲ್ಲಿ 1.13 ಲಕ್ಷರೈತರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 22.70ಕೋಟಿರೂ. ಬಿಡುಗಡೆ. ಇದುವರೆಗೂಒಟ್ಟು ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ […]