ರೈಲ್ವೆ

ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೇ ವಲಯ • ಹೊಸ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ2004-2014 ವರೆಗೆ 1,121 ಕಿ. ಮೀ.2014-2022 ವರೆಗೆ 2,575 ಕಿ. ಮೀ. • ಜೋಡಿಮಾರ್ಗಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ2004-2014 ವರೆಗೆ 1,657 ಕಿ.ಮೀ2014-2022 ವರೆಗೆ 1,881 ಕಿ.ಮೀ. • ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ2004-2014 ವರೆಗೆ– […]