ಅಟಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಯೋಜನೆ Atal Pension Yojana

ದೇಶದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಆದಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ Narendra Modi ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅಟಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನುಸಾರ 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ರೂ. 1000 ಪಿಂಚಣಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಧಾರವಾಡ […]