ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ

• ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಐಐಐಟಿ ಸ್ಥಾಪನೆ 120ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ. • ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಐಐಟಿ 250ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ. • ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 150 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ವಿವಿದೋದ್ದೇಶ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ 11.50 ಕೋಟಿರೂ ಬರಿಸಲಿದೆ. ಉಳಿದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ […]