ಬಣ್ಣದರ್ಪಣೆ

ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮದು - ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ನಿಮ್ಮದು

"ಬಣ್ಣದರ್ಪಣೆ" ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ

ಧಾರವಾಡ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ.‌

"ಬಣ್ಣದರ್ಪಣೆ"

ನನ್ನ ಪೋಷಕತ್ವದ ಕ್ಷಮತಾ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಧಾರವಾಡ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಣ್ಣದರ್ಪಣೆ.

Pralhad Joshi

MP Dharwad

Union Minister
of Parliamentary Affairs,
Coal & Mines

 

Vikasa-Darshan
(Kannada)

ವರ್ಷ ಮೂರು ಸಾಧನೆ ನೂರಾರು

Modi Govt. Schemes

For Better India

About

Meet Ideological Leader for Young Generation

Schemes
Dharwad

No of Beneficiary – 1,077,42 
Amount – 783.61 crs

No of Enterprises – 107

Amount – 22.39 crs

Employments – 191
Amount _ 13 Crs 

National Horticultural Mis – Ben – 664
– Amt – 2.77 Crs
RKVY – Ben – 1604
(Rastreeya Krushi Vikasa Yojana)
Amt – 65 Lakhs
Drip Irrigation – Ben – 279
Amt – 3 Crs

(Rural) Beneficiaries – 6678
Progress 6683
(Urban) Beneficiaries 2663
Progress 2229

No of Accounts – 4,94,098 
Female – 285895
Total Amt 157 Crs

No of Beneficieries – 73,265

Grama Jyoti Yojana

No of Beneficieries – 4,78,244 (Card issued)
Claimed – 107154
Amount – 147.42 crs


No of Hospitals under Ayushman Bharat in Dharwad Dist
Govt Hospitals – 58
Private Hospitals – 21

Amount sanctioned – 45.05 Crs

2021-22 Total no of works – 18,415 
Total No of Mandays created – 27.26 Lakhs
Amount 103 Crs

No of projects – 04

Amount – 177 Crs

Applied – 11057 
Sanctioned – 7.75 Crc

Oath Taking

as Lok Sabha MP

Join BJP - Become Volunteer
Become a Volunteer, Service to Our Nation, Make Difference!