• ಪೈಪ್‍ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವಳಿನಗರದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ
ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗೆ 214ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೂವರೆಗೂ 11000 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

Tags: